Profilaktyka oparta na wiedzy, programy o potwierdzonej skuteczności, standardy profilaktyki

Cykl wykładów i dyskusja nt. Systemu rekomendacji programów profilaktycznych w Polsce

Profilaktyka to działania zapobiegawcze, dzięki którym określone problemy nie powstają. Efektywność tych działań przekłada się na prawidłowy rozwój, zdrowie, jakość życia.

System Rekomendacji promuje standardy profilaktyki oraz programy związane z używaniem substancji psychoaktywnych i innymi zachowaniami ryzykownymi młodzieży.

Na ile jednak wykorzystywany jest jego potencjał? Jakie są szanse, bariery i – być może przeoczone – możliwości rozwoju profilaktyki?

Przeprowadzenie Debaty ma służyć analizie aktualnego kształtu Systemu oraz wypracowaniu propozycji zmian dla szerszego stosowania skutecznych programów i efektywnego wykorzystania wiedzy o profialktyce.


Formuła debaty

2 sesje – jeden dialog

Na całość programu złożą się dwie sesje: webinarium o charakterze przygotowawczym oraz 2-dniowa konferencja stacjonarna.

Sesja 1.

Sesja 1. poświęcona będzie przede wszystkim prezentacji Systemu i programów — eksperci przedstawią abstrakty i najważniejsze punkty wykładów, które w całości wygłoszą na Sesji 2.
Zobacz wykłady sesji 1. ➞

Sesja 2.

Sesja 2. to główna część debaty. W trakcie dwudniowego stacjonarnego spotkania zostaną zaprezentowane pełne wystąpienia zaproszonych prelegentów oraz zgłoszone po 1. sesji koreferaty. Możliwe będzie także zabranie głosu w dyskusji panelowej.


Organizacja

4 etapy programu

Program podzielony jest na kilka etapów.

Na początek poprosiliśmy wybranych Autorów i Autorki o abstrakty referatów.

Abstrakty zostaną umieszczone na stronie programu i zaprezentowane podczas webinarium wprowadzającego. Będzie to okazja do wstępnej dyskusji i zarysowania stanowisk uczestników.

Następny etap to zebranie “koreferatów”, czyli wystąpień osób, które będą chciały przedstawić swoje stanowisko wobec problemów poruszonych na webinarium.

Właściwa debata, tj. prezentacje referatów i koreferatów, wypracowanie wniosków oraz ewentualnych rekomendacji, odbędzie się w czasie 2-dniowej sesji stacjonarnej w Kazimierzu Dolnym.

1

do 13.10.2023
Zebranie abstraktów od zaproszonych prelegentów

2

18.10.2023
Webinar z prezentacją abstraktów i wstępna dyskusja

3

do 05.11.2023
Zgłoszenia koreferatów i sesji plakatowych

4

21 — 22.11.2023
Dwudniowa sesja stacjonarna z transmisją on-lineSkuteczna profilaktyka

3 wymiary ideału

Sytuację idealną można ująć z różnych perspektyw. Być może nie jest osiągalna, ale wyznacza punkty dojścia, stanowiąc odniesienie dla ustalania celów i oceny realnej sytuacji.

Proponujemy takie trzy ujęcia :

  1. We wszystkich szkołach – dużych, mniejszych i małych – realizowane są programy profilaktyczne o sprawdzonej skuteczności.
  2. Wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne – w lokalnych społecznościach, w specyficznych populacjach, dla rodzin – realizowane są działania profilaktyczne adekwatne do potrzeb.
  3. Innymi słowy: Każdy młody człowiek, w odpowiednim czasie i miejscu, otrzymuje wsparcie zwiększające jego szanse na prawidłowy rozwój, zdrowe życie i zadowolenie w przyszłości.

W ilu szkołach, ośrodkach młodzieżowych czy społecznościach lokalnych prowadzone są rekomendowane działania? Do ilu młodych ludzi trafiają?

Jakie zasoby potrzebne są do powszechnego wdrożenia programów?
Ilu jest trenerów, realizatorów, przeszkolonych nauczycieli?

Czy można oszacować jaki to odsetek wobec potrzeb?


O Systemie

System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego powstawał w latach 2006−2010, w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomani przy współpracy czterech instytucji:

  • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
  • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej — obecnie Ośrodek Rozwoju Edukacji
  • Instytut Psychiatrii i Neurologii

W roku 2022 KBPN i PARPA połączono w jedną instytucję – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Celem Systemu jest promowanie wysokiej jakości programów spełniających jasno i precyzyjnie określone w nim standardy profilaktyki oraz upowszechnienie wiedzy na temat tych standardów.

W ramach Systemu dokonywana jest ocena programów z obszarów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki innych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Na stronie programyrekomendowane.pl znajduje się Baza programów rekomendowanych. Wpisano do niej jak dotąd 27 pozycji, na trzech poziomach rekomendacji:
I.PROGRAM OBIECUJĄCY II.DOBRA PRAKTYKA III.PROGRAM MODELOWY

Dla rozwoju Systemu niezwykle istotne stało się włączenie go do prawa oświatowego dzięki zapisom stwierdzającym, że działalność profilaktyczna w placówkach oświatowych polega między innymi na realizowaniu wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów dostosowanych do potrzeb indywidual-nych i grupowych programów zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

 

LOGA
Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.